توضیحات محصول

شامل یک فنر و دو عدد واشر 

فنر فلزی فوتبال دستی

فنر فلزی فوتبال دستی

ادامه مطلب

مشخصات فنی